Category: эзотерика

F1: Вайнахская этика

F1: Вайнахская этика
F2: Расумов В.Ш. ассистент кафедры чеченской литературы и фольклора

I:
S: ТIаьхьа тоьпаш тоьхна стаг махкахваккхар
+: наь1алт кхайкхор
-: б1ов йог1ар
-: цатешам
-: сонталла

I:
S: ХIуй кхайкхор
+: стаг махкахваккхар
-: стаг балхах вохор
-: стаг нахах ваккхар
-: стеган сий дар

I:
S: Шен Iалашо хьагI йолу стеган амал
+: харц яхь
-: оьзда яхь
-: куралла
-: сонталла

I:
S: Дикачу хIуманна тIехь адамца йохье валар
-: цавашар
-: куралла
+: оьзда яхь
-: къовсавалар

I:
S: Стеган декхар ду
-: лулахошна хьалха
-: нахана хьалха
+: Далла хьалха
-: юьртана хьалха

I:
S: Ловзарехь я синкъерамехь йоIа шен меттиг ларъяр
-: деза хилла
+: декхар хилла
-: дов хилла
-: гIиллакх хилла

I:
S: Дукха хьолахь, синкъерам хIоттош хилла Нохчаша
-: хьаша дIавахча
+: белхий бича
-: зуда йитча
-: зуда ядийча

I:
S: Нохчийн дахарехь нийсо лелош долу нохчийн оьзда гIиллакх
+: маслаIат
-: кIарлагIа хIоттор
-: хьера кхайкхор
-: сонталла

I:
S: Харц яхь кхоллаяларан бахьна
-: хьекъал совдалар
+: хьагI хилар
-: оьзда ца хилар
-: ца вашар

I:
S: Нохчийн къомана юкъехь стеган лаккхара дарж
-: хьал-бахам хилар
-: даржехь хилар
-: хенаца воккха хилар
+: сий хилар

I:
S: Юкъ-ехкаран маьIна
-: боваккхар
-: сий дар
-: гиллакх Iамор
+: диканна а вонна а дIахIотта стаг ву бохург

I:
S: Хьалха заманахь жимачу стага юкъ йоьхкуш хилла
+: 15 шо кхаьчча
-: 10 шо кхаьчча
-: 14 шо кхаьчча
-: 11 шо кхаьчча

I:
S: Лай бекъало тайпанашка
-: стаг рема къонах
-: къонах божа арданг
-: стаг IуьйтIа лай
+: IуьйтIа харданг божа

I:
S: КIант боваккхар
+: зуда а ялийна ша ваха хаор
-: долара бовлар
-: юкъехкар
-: стеган сий дар

I:
S: Ловзаргахь рагI раж ларйоьйту
-: тхьамдас
-: жугIарго
-: хьаша-дас
+: човсо

I:
S: Стеган мах хадабо вайн къоман юкъараллехь
-: ахчане хьаьжжина
-: хьал-бахаме хьаьжжина
-: хене хьаьжжина
+: гIиллакх-оьздангалле хьаьжжина

I:
S: Берана ламаз Iама до
+: 7 шо кхаьчча
-: 8 шо кхаьчча
-: 13 шо кхаьчча
-: 15 шо кхаьчча

I:
S: Нахана юккъехь къаьстанна хьекъал дерг
+: къонах
-: божа
-: арданг
-: харданг

I:
S: Къонахчун сий дойъург
-: оьзда хилар
-: хьекъал хилар
+: пайда боцу къамелаш дукха дар
-: таро ца хилар

I:
S: Стаге маршалла хоттуш кхечу къаьмнийн доцу нохчийн гIиллакх
+: хьалагIаттар
-: салам далар
-: суйре дика яр
-: хьлди хаттар

I:
S: ЙоIана цу лаха
+: кIантана хIу лаха
-: кIантана йоI лаха
-: кIантана сий лаха
-: кIантана хазалла лаха

I:
S: Мехк-кхело латтадо
+: низам
-: дов
-: т1ом
-: цабезам

I:
S: Адамашна нийса даха Iамошдерг
+: дин
-: Iилма
-: дахар
-: кхоллам

I:
S: Дика-вонехь лелочу гIиллакхашка хьаьжжина лай бекъабаларан рагI
-: IуьйтIа
+: харданг
-: арданг
-: луьйта

I:
S: Дика-вуонехь лелочу гIиллакхашка хьаьжжина стагана луш йолу еза цIе
-: кIант
-: стаг
+: къонах
-: харданг

I:
S: Духарца къаста гIерташверг
-: лай
+: IуьйтIа
-: харданг
-: божа

I:
S: Лай-нахах сутараллица къаьсташверг
+: харданг
-: IуьйтIа
-: лай
-: божа

I:
S: Нахах хьекъалца уггар кIорганиг
-: стаг
-: харданг
-: божа
+: къонах

I:
S: Юкъараллехь тарвала хьекъалдерг
-: стаг
-: харданг
+: кIант
-: IуьйтIа

I:
S: Низаман хьекъал дерг
-: къонах
-: божа
-: IуьйтIа
+: стаг

I:
S: Шен доцу хьекъал ду моттийта гIертарг
+: божа
-: рема
-: арданг
-: IуьйтIа

I:
S: Дика-вонехь лела ца хуург
+: лай
-: сай
-: къонах
-: човс

I:
S: ЧIир хьаьрчина чуьра дIаваха дезнарг
+: лурвоьллла стаг
-: г1араваьлла стаг
-: хьераваьлла стаг
-: нахахваьлла стаг

I:
S: Нохчий зудчун уггар деза лерина гIиллакхаш
-: стеган сий дар
-: некъ битар
+: хьаша-да т1еэцар
-: маршалла хаттар

I:
S: ГIиллакх схьадогIуш ду
-: къаналлера
-: Эхартера
-: Азаллера
+: Ялсамани чуьра

I:
S: Шина вешин юкъехь а хила еза
+: нийсо
-: хьагI
-: цабезам
-: цавашар

I:
S: Низам латтошъерг
+: мехк-кхел
-: мехкан сий
-: мехкан да
-: мехкан амал

I:
S: ХьогIано кхуллушъерг
+: харц яхь
-: бакъ яхь
-: оьзда яхь
-: дика яхь

I:
S: Дикачу хIуманна тIехь стагаца къовсавалар
+: оьзда яхь
-: дика яхь
-: харц яхь
-: Iаьржа яхь

I:
S: Бусулба дин ду
+: цIена лелар
-: яхь
-: 1аьржа хьаг1
-: сахьаралла

I:
S: ТIаьхьа тоьпаш тоьхна стаг махкахваккхар
+: хIуй кхайкхор
-: наьIалт кхайкхор
-: сий дайар
-: чIир

I:
S: Дуьненчохь долчу хIуманан бух а цуьнан маьIна
+: ЛаилахIаиллаллахI Мухьаммад расуллуллахI
-: БисмиллахIирохIманирохим
-: АллахIу акбар
-: Ясин

I:
S: Дуккха хьолахь суьртана моттаргIина лелош хьуьлу гIиллакхаш
+: Iесачу адамаша
-: бусулба къаьмнаша
-: нохчийн къомо
-: керста къаьмнаша

I:
S: Iаламна доладан Дала векал вина лаьтта тIехь
+: Адам
-: олхазар
-: акхарой
-: берзалой

I:
S: Синкхетамечу адамийн вовшашца а гонахарчу Iаламца а йолу юкъаметтигийн барамийн кеп
+: оьздангалла
-: гIуллакх
-: сонталла
-: беркат

I:
S: Оьздангалла бохучу дешан маьIна гIиллакх бохучу дашана хьалха
+: шуьйра ду
-: готта ду
-: деха ду
-: доца ду

I:
S: Иттех шо хьалха йоьхначу советски империн Iилманчаша къоман гIиллакхаш дуьйцуш доладора шайн къамел
+: Халкъо бIешерашкахь кхоьллина шен оьзда гIиллакх
-: Вайн дайшкара кхоьллина шен оьзда гIиллакх
-: Хьаькамашкара кхоьллина шен оьзда гIиллакх
-: Имперено кхоьллина шен оьзда гIиллакх

I:
S: Дарвинисташа дийцарехь адам кхолладелла
+: маймалах
-: эмкалах
-: чанах
-: пилах

I:
S: Дала лаьтта тIе шен дика гIиллакхаш доссина
+: пайхамаршкахула
-: хIаваэхула
-: жайнехула
-: эвлаьашкахула

I:
S: Дала доссийна бакъ дин
+: Ислам
-: Инжил
-: Забур
-: Товрат

I:
S: Пайхамар ву
+: 1ийса
-: Юнус
-: Исраил
-: Султан

I:
S: Дала шен дин карладаккха ваийтина дуьххьарлера Пайхамар
+: Нухь
-: Ибрахьим
-: Юсуф
-: Мухьаммад

I:
S: ТIаьххьара ваийтина Пайхьамар
+: Мухьаммад
-: Сулайма
-: Иса
-: Нухь

I:
S: Вуон къиза Iеса гIиллакхаш
+: Нахера ду
-: Делера ду
-: Пайхамарера ду
-: жайни тIера ду

I:
S: Бусулба дин шайн лаамца тIеэца хьекъал
+: кхаьчна вайн дайн
-: ца кхаьчна вайн дайн
-: ца эшна вайн дайшна
-: ца хилла вайн дайн

I:
S: ГIиллакх динан ах ду аьлла
+: Делан элчас
-: Назманчас
-: Илланчас
-: Воттанчас

I:
S: Эвтархойн Ахьмадах долчу илли тIехь гIиллакхехь са хилла
+: гIалгIазакхи
-: гIебарто
-: гIалгIа
-: гIуьмкхи

I:
S: Къонахчун валар а вахар санна хила дезар билгал долу Эвтархойн Ахьмадах долчу илли тIехь
+: дикачу, лекхачу Iалашонца
-: къизачу Iалашонца
-: осаллачу Iалашонца
-: декъазчу Iалашонца

I:
S: ИсмаIилин Дудица жима бер карахь йогIучу зудчо гIиллакх лаьцна
+: Бер охьа а диллина букъ тоьхна
-: Бер мара а лаьцна дIахIоьттина
-: Бер марахь а долуш букъ тоьхна
-: Шен бераца йолаъела тIехъяьлла

I:
S: ИсмаIилин Дудас шеца гIиллакх лаьцча
+: тапча юххе а юьллий декъалво кIант
-: Ца гуш сана дIавоьду
-: Шен дин хьохкий тIехволу
-: Бер зудчуьнга дIа а лой дIавоьду

I:
S: Жима кIентан дас ИсмаIилин Дудина совгIатана балабойту
+: Дин
-: Эмкал
-: УьстагI
-: Етт

I:
S: ГIиллакх схьадаьлла
+: ялсаманерачуьра
-: адамаша шаьш кхоьллина ду
-: Дала пайхамаршкахула доссийна ду
-: вайн ворхIе дайша кхоьллина ду

I:
S: Кхечу къаьмнийн доцу гIиллакх
-: майралла
-: доьналла
+: юьртахь вуо долуш, говра ца хаар
-: нийсо

I:
S: Нохчаша стагехь коьрта лоруш дерг
-: хьекъал
-: яхь
+: гIиллакх
-: доьналла

I:
S: Нохчаша хьалха лелош хила хIинца дIадала гергадахана
-: бакхкий нах ларар
+: боьршачу стага коьртахь хIума лелор
-: зудчо коьртахь хIума лелор
-: хьаша-да тIеэцар

I:
S: ЧIир тIехь йолчу стагана иза витаран хадийна мах
-: 80 бежана
-: 70 бежана
+: 100 эмкал
-: 50 эмкал

I:
S: Нохчаша массо а заманчохь бина тIемаш
-: кхин къам хIаллакдан
-: латта къуьйсуш
-: даьхни дезаш
+: маршо езаш

I:
S: Нохчаша шайн дахарехь уггар деза лаьрра
-: нийсо
+: сий
-: доьналла
-: паргIато

I:
S: Зондакъара ГIеза-Хьаьжас шегара уггар чIогIа гайтина гIиллакх
-: майралла
-: хьагI
-: яхь
+: собар

I:
S: Шен буха дикачу вуочу хIуман тIехь къовсавалар диллинарг
-: хьагI
-: нийсо
+: яхь
-: къинхетам

I:
S: Нохчаша бусулба дин тIелацале дуьйна вайна юккъехь лелла синмехалла
-: собар
-: нийсо
-: къинхетам
+: яхь

I:
S: Нохчашна юкъехь тIамехь я девнехь шина мостагIчо хадо йиш йоцуш долу къинхетаман доза
-: топ цатохар
+: шаьлтанаш цаIиттар
-: куьйгаца сийсазвар
-: дашца сийсазвар

I:
S: Нохчаша салам ца ло
-: баккхийнахе
+: зударшка
-: стунцхошка, ненахошка
-: шайн хенарчу нахе

I:
S: Марехь болчу зударшна духарийн магийна бос
-: можа
-: цIен
+: сийна, сира, баьццара
-: къорза

I:
S: Стага дина зулам кхайкхор
+: нахал ваккхар
-: къадехар
-: дуй кхайкхор
-: кIарлагIа хIоттор

I:
S: Зулам динчу стагана кIарлагIа хIоттор
-: тIаьхьа туй тохар
-: тIаьха топ тохар
+: биъ некъ бекъалуче тIулг кхоссар Iалашонца
-: наьIалт кхайкхор

I:
S: Ши стаг вуьйш хилла
-: стаг вийча
-: бер дийча
+: зуда йийча
-: зуда лазийча

I:
S: Берана туьллу цIе хилла
-: шен къоман цIе
-: муьлхха а цIе
+: бусулба динехь еза цIе
-: кхечу къоман цIе

I:
S: Вайн къоман Iадатехь кегийнах а мехкарий а цхьаьнакхета лерина меттиг
-: урам
+: хийист
-: белхан меттиг
-: дешаран меттиг

I:
S: Вовшийн догдахаран билгалонаш гучуйовлу меттиг
+: синкъерам
-: хийист
-: ловзар
-: йоI чукхайкхар

I:
S: ИрахьIер бохучу дешан маьIна
-: хийистехь латтар
-: урамновкъахь латтар
+: лула чукхайкхар
-: синкъераме кхъайкхар

I:
S: Бусулба динца йогIу зуда ялоран кеп
+: йоI еха а ехна бертахь йигар
-: йоI ша хан а йиллина къайлахь яхар
-: дас-нанас шайн луучче ялар
-: йоI ядор

I:
S: Зуда ялош герз деттаран маьIна
-: нускалан сий дар
-: синкъераме
+: шайтIа къахкор
-: нахана зуда ялош юйла хаийтар

I:
S: Зуда йоссоран маьIна
-: зуда ялийначу нехан гIуллакхаш дIадерзалц
-: зуда гучуяккха таро хиллалц
+: шайн тайпана дикчу несах масал эцийта, Iамийта
-: кегирхойн самукъа даккха

I:
S: Таллархочунна экха ден магош
-: ца хилла
-: наггахь хилла
+: хилла
-: цкъацкъа

I:
S: Нохчашна лаьтта тIехь къахьегар марздеш долу даздар
-: ловзарг
-: синкъерам
+: харш тоссу де
-: даздарш

I:
S: Бусулба стаг синцIеналин лакхене кхачориг
-: доьналла
+: иман ихьсан ислам
-: майралла
-: яхь

I:
S: Нохчийчохь ТIарикъат
+: шиъ ду
-: диъ ду
-: кхоъ ду
-: цхьаъ ду

I:
S: Нохчийчохь Накъашбанди терикъат даржийнарг
-: Кунта-Хьаьжа
+: Сесанара-Хьаьжа
-: Юсуп-Хьаьжа
-: БIеза-Хьаьжа

I:
S: Нохчаша бусулба дин тIелаьцна
-: ХV
-: XIX
+: XVI
-: XIV

I:
S: Нохчийн Къадарийн терикъат даржийнарг
-: Бамматгири-Хьаьжа
-: Сесанара-Хьаьжа
+: Кунта-Хьаьжа
-: Юсуп-Хьаьжа

I:
S: Мехк-кхел юкъа воьдуш хилла
-: 100
-: 103
+: 108
-: 99

I:
S: Нохчийчохь мехкан да тIеман да а хилла
-: Мадин Жаьммирза
+: Таймин Биболт
-: Адин Сурхо
-: Зайтан Шихмирза

I:
S: Алдара Ушурма гIаьттина
-: 1877
-: 1839
+: 1780-85
-: 1800

I:
S: Нохчаша кхечу къаьмнийн элий кхойкхуш хилла
-: шаьш тIедихкина декхарш кхочуш дан
+: шайна тIаьхь олалла дан
-: шайна юкъаьхь нийсо ян
-: тIамехь хьалхабовла

I:
S: Имам Шемалга нохчийн гIиллакх-оьздангаллехь хийца цаделларг
-: малар
-: синкъерам
-: цигаьрка
+: вайн гIиллакхаш

I:
S: Кунта-хьаьжа шен хьехамаш бан волавелла
-: 1830
-: 1785
+: 1860
-: 1864

I:
S: Адамашкахь долу хаза гIиллакхаш
-: адамаша шаьш кхоьллина
-: кхечу къаьмнашкара тIеэцна
-: халкъо бIешерашкахь кхоллина лардина схьадеъна
+: Дала шен пайхамаршкара лаьтта диссийна ду шен динца

I:
S: Герз деттаран маьIна
-: нах кхерор
-: тезет х1оттош
+: жиннаш къахкош
-: марха достуш

I:
S: Юьртахь а махкахь низам латтош хилла
+: Мехк-кхело
-: Iедало
-: моллано
-: юьртахоша

I:
S: Мехк-кхел лаьтташ хилла
+: 108 стагах
-: 100 стагах
-: 109 стагах
-: 140 стагах

I:
S: Салам далар тIеэцна вайн дайша
+: деза хеташ
-: башха коьрта ца лоруш
-: тидамза
-: моттаргIина

I:
S: Нохчийн къоман юкъараллехь стага дIалоцу коьрта лакхе
+: адамашна юкъехь долчу шен сийга хьаьжжина
-: бахаме хьаьжжина
-: дарже хьаьжжина
-: адамашна вевзаш хиларе хьаьжжина

I:
S: Коьртахь куй лела цабайтар
+: сий дайар
-: цавашар
-: гIиллакх ца хилар
-: ларам бар

I:
S: Хьалха хьажий бен ког а ма баккха
+: тIехьа хьажий бен дош а ма ала
-: тIехьа хьажий бен ойла а ма е
-: хьалха хьажий бен дош ма ала
-: хьалха хьажий бен ког ма баккха

I:
S: Харц яхь кхоллало
+: хьогIана тIехь
-: ойланна тIехь
-: цабезамна тIехь
-: безамна тIехь

I:
S: Дикачу хIуманна тIехь стагаца йохье валар
+: оьзда яхь хилар
-: харц яхь хилар
-: цабезам хилар
-: хьагI хилар

I:
S: Ловзаргахь самукъа доккхург
-: тъхьамда
+: зудабераш
-: зударийн тхьамда
-: баккхийчеран тхьамда

I:
S: УьстагI а бийна мовлид а йоьшуьйтуш доьзалхо Деле вехар
+: хьакъикъат дар
-: саг1а далар
-: ц1е тиллар
-: юкъ ехкар

I:
S: Дика-вуон дIакхехьа стаг ву бохург
-: хьакъикъат дар
+: юкъ ехкар
-: хьал долуш хилар
-: цIе тиллар

I:
S: Динан ах ду
-: доттагIалла
-: ларам
-: безам
+: гIиллакх

I:
S: Нохчийн мифашкахь чот йоцуш акхарой дайича гучуволучу стеган цIе
-: бежаIу
+: акхаройн Iу
-: жаIу
-: зIакардаьхнийн Iу

I:
S:Зудчунна дуьхьал чIирна
-: 1 стаг
+: 2 стаг
-: 3 стаг
-: 4 стаг

I:
S: ГIиллакхо лех эла вина гIиллакх ца хиларо
+: элах лай вина
-: элах стаг вина
-: элах эла вина
-: элах харданг вина

I:
S: Сихалло са даьккхина собаро
+: лам баьккхина
-: ахча даьккхина
-: маьл баьккхина
-: юьрт яьккхина

I:
S: НевцалгIа вахча нуц латта веза
-: баьрччехь
+: неIарна уллехь сонехь
-: цIенна юккъехь
-: арахь

I:
S: Органца йолчу ярташкахь синкъерамехь захало хьахадо
+: къайлаха кхаанна хууш
-: массарна а хууш
-: цхьанненна а ца хууш
-: шина а хууш

I:
S: Синкъерамехь захало даран
+: 2 кеп
-: 1 кеп
-: 3 кеп
-: 4 кеп

I:
S: Нохчаша синкъерам
+: цIа чохь бо
-: уьйтIахь
-: коьвнал арахь
-: тховтIехь

I:
S: Стага кхузза йитина зуда юха кхачайо
+: маре яхча
-: цIахь Iийча
-: бутт баьлча
-: ши бутт баьлча

I:
S: Ша кхузза цIе тесна йитина зуда кхаба еза кертахь
+: кхаа баттахь
-: шина баттахь
-: цхьана баттахь
-: беъа баттахь

I:
S: Зуда юьту
+: тешаме яцахь къола деш елахь эладитане елахь
-: хаза яцахь
-: маттана шера елахь
-: оьзда яцахь

I:
S: Нускал хийисте доккхуш бепигах я хIоанах маха а боккхий цу тIе топ тохар
-: беркате хилийта
-: майра хилийта
+: юург дика кечъеш тегарш дан говза хилийта цунах шайтIа къахко
-: гIиллакхе хилийта

I:
S: Нускале хица мотт бастийтаран маьIна
+: шайн юкъаметтиг хи санна цIена хилийта
-: беркате хилийта
-: дика хилийта
-: гIиллакхе хилийта

I:
S: Кхечу юьрта маре яханчу зудчо цIераш кхобуш хилла
+: дийнна юьртан
-: лулахойн
-: шен марзахойн
-: ураман

I:
S: Нускало мотт кхабаран маьIна
+: шен цIера мотт дIабихкина, марзахойн матте ялар
-: гIиллакхех цахилар
-: цаяшар
-: ахча тасийтар

I:
S: Зуда ца яшаран мах
+: сту
-: котам
-: г1аз
-: москал

I:
S: Бусулба динехь зуда яло магийна
+: 15 шо кхаьчча
-: 18 шо кхаьчча
-: 20 шо кхаьчча
-: 25 шо кхаьчча

I:
S: Юкъ йоьхкуш хилла
+: пхийттара ваьлча
-: воккха хилча
-: къанвелча
-: велча

I:
S: Таймин Биболатана дуьххьара Къонах цIе елира
+: зудчо
-: бераша
-: лулахоша
-: юьртахоша

I:
S: Зудчо дуьненахь лардан дезарг
-: хазалла
-: могашалла
+: сий
-: жималла

I:
S: Шина доттагIчунна юккъехь оьшург
+: тешам
-: яхь
-: хьгI
-: ца вашар

I:
S: Мехкан воцу хьаша
+: Махкара воцу
-: юьртара воцу
-: лулахара воцу
-: гергара воцу

I:
S: Дуй биъна доттагIа
+: тешаме
-: тешам боцу
-: сонта
-: хьагI

I:
S: Тешаме доттагIа чIагIонан
+: бIов
-: бух
-: дов
-: лам

I:
S: ГIеза Хьаьжа
-: зуламе стаг
-: девне стаг
+: собаре стаг
-: сонта стаг

I:
S: Уллора лулахо тоьлу
-: генарчу нахал
-: генарчу шичал
-: генарчу махкал
+: генарчу вешел

I:
S: Комаршаьлла къаьсттина билгалйолу
-: хьешаца дечу къамелехь
-: хьешаца хIотточу гIиллакхехь
-: хьешан самукъа даккхарехь
+: хьешана хIоттийначу шуьнехь

I:
S: Адам кхолладелла
-: х1аваах
-: уьстаг1ах
-: котамах
+: лаьттах

I:
S: Мехк-кхел юкъе бог1у
+: бакхий нах
-: кегий нах
-: юьртахой
-: халкъ

I:
S: Таллархочунна экха ден магош ца хилла
-: 280 экха дийча
-: 100 экха дийча
+: 300 экха дийча
-: 350 экха дийча

I:
S: Ах дин ду
+: цIеналла
-: сонталла
-: хазалла
-: жималла

I:
S: Дала дуьххьара ваийтина Пайхамар
+: Адам
-: Нухьа
-: Мухьаммад
-: ИбрахIим

I:
S: Нагахь зуда марера яша а цаяьшна цIа еънехь мах бала безаш хилла
+: бежан
-: котам
-: лу
-: эса

I:
S: Боьршачу стагана юкъ яста бакъо луш хилла нохчийн
+: 60 шо кхаьчча
-: 50 кхаьчча
-: 55 шо кхаьчча
-: 66 шо кхаьчча

I:
S: Синкъерамехь захало даран
+: 2 кеп
-: 4 кеп
-: 5 кеп
-: 8 кеп

I:
S: Ваша ваша вац нагахь
-: тешаме вацахь
-: гIиллакхе вацахь
-: сиха велахь
+: доттагIа вацахь

I:
S: ХIусам хьаша да тIе эца кийча юьй хоуьйтуш коре хIоттош хилла
-: шун
-: яй
-: куй
+: чиркх

I:
S: Ламанца йолчу ярташкахь синкъерамехь захало хьахадо
+: къайлаха кхаанна хууш
-: къайлаха цхьанна а ца хууш
-: лулахошна ца хууш
-: юьртахошна ца хууш

I:
S: Стага дина зулам Iорадоккху гIиллакх
+: хьера кхайкхор
-: хьера вахар
-: нах кхардор
-: сонталла